Sistèm irigasyon Damien anchen (Premye pati)
Jodi an Ferme Damien an pa awoze. Nan Kòmansman lane 1920 yo, moun sa yo ki te etabli Ferme Damien an sou anviwon 100 hectares tè yo, yo te gen vizyon. Se pat pou granmèsi yo te etabli Ferme lan soukote Rivière Grise lan, nan Croix-des-Missions.

Te gen yon sistèm irigasyon anbònfòm sou Ferme lan. Etidyan nan agwonomi yo tap fè rechèch, yo tap etidye. Manke kòb ak vizyon, sistèm irigasyon an demoli tankou jan nou wè sa nan foto piba yo. Kounye an, ann janbe nan lane 2009 lan. DAMIEN GEN ANPIL KÒB LAP JERE. Près. Preval voye 50 MILYON DOLA US bay chèf nan Ministè Lagrikilti. Men chèf k ap jere Damien yo se yon ponyen moun ki te deja ap ranmase lajan nan yon bann ONG arid ak malsen ak konplisite predatè ak chawonya entènasyonal yo. Yo transfòme Ministè Lagrikilti an ONG tou, epi yo tonbe jere kòb Leta a tankou fyèf prive yo. Teknisyen tankou agwonòm Gerard Lohier, Yvon Nerestant, pwofesè nan FAMV yo, ak sèvitè nou bay konsèy kijan pou yo reyabilite FERME DAMIEN an. Yo bay vag. Yo leve yon mi (Le mur de la honte selon agronome William Michel), yo voye pifò nan Ferme lan jete. Daprè etid ki fèt nan peyi an, nou gen 300 mil hectares terre plate, men se sèlman 80 mil hectares ki awoze ladan yo. Kisa ki fè Ferme Damien an pa kab awoze pou fòmasyon etidyan FAMV yo ak pou pwodiksyon agrikòl tankou jan sa te konn fèt nan tan lontan, lè te gen moun serye ak konpetan ki tap jere Ferme lan? Si Ministè Lagrikilti pa kab mentni yon sistèm irigasyon sou Ferme Damien an, kijan pou moun fè l konfyans lè l di li pral irigue lòt kote ? Eske moun sa yo pa dwe pèp ayisyen enpe eksplikasyon?

 

Sistèm irigasyon Damien anchen – (Dezyèm pati)
Jodi an Ferme Damien an pa awoze. Nan Kòmansman lane 1920 yo, moun sa yo ki te etabli Ferme Damien an sou anviwon 100 hectares tè yo, yo te gen vizyon.

Se pat pou granmèsi yo te etabli Ferme lan soukote Rivière Grise lan, nan Croix-des-Missions. Te gen yon sistèm irigasyon anbònfòm sou Ferme lan. Etidyan nan agwonomi yo tap fè rechèch, yo tap etidye. Manke kòb ak vizyon, sistèm irigasyon an demoli tankou jan nou wè sa nan foto piba yo. Kounye an, ann janbe nan lane 2009 lan. DAMIEN GEN ANPIL KÒB LAP JERE. Près. Preval voye 50 MILYON DOLA US bay chèf nan Ministè Lagrikilti. Men chèf k ap jere Damien yo se yon ponyen moun ki te deja ap ranmase lajan nan yon bann ONG arid ak malsen ak konplisite predatè ak chawonya entènasyonal yo. Yo transfòme Ministè Lagrikilti an ONG tou, epi yo tonbe jere kòb Leta a tankou fyèf prive yo. Teknisyen tankou agwonòm Gerard Lohier, Yvon Nerestant, pwofesè nan FAMV yo, ak sèvitè nou bay konsèy kijan pou yo reyabilite FERME DAMIEN an. Yo bay vag. Yo leve yon mi (Le mur de la honte selon l'agronome William Michel), yo voye pifò nan Ferme lan jete. Daprè etid ki fèt nan peyi an, nou gen 300 mil hectares terre plate (plenn, plato, fonvale), men se sèlman 80 mil hectares ki awoze ladan yo. Kisa ki fè Ferme Damien an pa kab awoze pou fòmasyon etidyan FAMV yo ak pou pwodiksyon agrikòl tankou jan sa te konn fèt nan tan lontan, lè te gen moun serye ak konpetan ki tap jere Ferme lan? Si Ministè Lagrikilti pa kab mentni yon sistèm irigasyon sou Ferme Damien an, kijan pou moun fè l konfyans lè l di li pral irigue lòt kote ? Eske moun sa yo pa dwe pèp ayisyen an enpe eksplikasyon?

 

Source : https://web.facebook.com/joen.pierre.1